Scroll Top
Plaça General Prim, 2, 43001 Tarragona

Divorci o separació davant Notari

A Reverter Avocats també som advocats de Drets Familiar, per això volem dedicar aquest post a la separació o divorci davant Notari, una modalitat poc coneguda que simplifica molt el procediment. Us deixem algunes FAQS sobre aquesta modalitat de divorci/separació:

1 Em puc divorciar/separar davant de Notari i evitar els Jutjats?

Si. Aquesta novetat es va introduir amb la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, i també consta a l’article 233-2.3 del Codi Civil de Catalunya, sempre i quan el divorci o separació sigui de mutu acord.

És totalment possible i els cònjuges estaran perfectament assessorats, per una banda per un Advocat, el qual és obligatori estigui present el dia de la signatura del divorci, i per l’altra tindran la supervisió del Notari, el qual supervisarà els acords i si considera que algun és prejudicial per alguna de les parts o pels fills majors d’edat o menors emancipats, farà les corresponents advertències.

2 Quins requisits s’han de complir per poder-nos divorciar davant de Notari?

Els requisits són els mateixos que trobem al Codi Civil de Catalunya, en concret als articles 233-2 i següents, i a l’article 777 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, és a dir:

– Que hagin transcorregut com a mínim 3 mesos des de la celebració del matrimoni.

– Que sigui de mutu acord.

– L’escriptura ha de contenir la voluntat inequívoca dels cònjuges de divorciar-se o separar-se i s’hi determinaran les mesures que regularan els efectes del divorci.

– NO PODEN EXISTIR FILLS MENORS D’EDAT NO EMANCIPATS.

– Si els fills són majors d’edat o menors emancipats, hauran de prestar el seu consentiment davant el Notari en relació a les mesures que els puguin afectar, en el cas que no tinguin ingressos o resideixin al domicili que fins ara ha estat el domicili familiar.

– El dia de la signatura de l’escriptura, els cònjuges HAN DE COMPARÈIXER OBLIGATORIAMENT A LA NOTARIA, NO PODEN SER REPRESENTATS.

– És obligatòria l’assistència d’un advocat, que assessorarà als ex-cònjuges, i també signarà l’escriptura.

3 I si tenim fills?

Obligatòriament s’ha d’anar al Jutjat, si aquests són menors d’edat no emancipats o incapaços.

4 On em puc divorciar? Es pot realitzar l’escriptura en qualsevol Notaria?

No. S’haurà d’anar a la notaria competent, que serà la que es trobi en l’últim domicili comú, o el del domicili habitual de qualsevol dels sol·licitants. En aquest sentit ho estableix l’article 54 de la Llei del Notariat.

5 Quina documentació necessito per divorciar-me?

– Document Nacional d’Identitat dels cònjuges i dels fills majors d’edat o menors emancipats que hagin de comparèixer a la notaria.

– Llibre de Família per acreditar que els cònjuges no tenen fills menors d’edat.

– Certificat de matrimoni.

– Certificats de naixement dels fills majors d’edat si n’hi ha.

– Certificat d’empadronament dels cònjuges.

– Documental Nacional d’Identitat i carnet de col·legiat com a exercent de l’advocat que comparegui a la signatura.

– Conveni regulador acordat i redactat per l’advocat contractat, en el qual constarà a qui s’atribueix l’habitatge i aixovar familiar; la contribució a les càrregues del matrimoni a més a més de les bases d’actualització si són necessàries; la liquidació del règim econòmic del matrimoni si procedeix.

– Pensió compensatòria si procedeix.

6 Què hem de fer un cop hem signat el divorci?

El Notari s’encarregarà de que el divorci s’inscrigui al Registre Civil corresponent.

Es liquidarà l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, del qual s’estarà exempt si la distribució de béns és igualitària. Hi ha un termini de 30 dies hàbils des de la signatura del divorci o separació per liquidar-lo. En aquest cas, si es demana, la pròpia notaria s’encarrega de gestionar-ho tot amb una gestoria, estalviant-se els ex-cònjuges haver de controlar tots els terminis, quedant tot en mans d’especialistes.

Inscripció de l’adjudicació de béns al Registre corresponent.

7 Quins avantatges té el divorci davant de Notari?

L’agilitat en els tràmits a la vegada que resulta més econòmic per als cònjuges.

A Reverter Advocats ens podem encarregar del teu procés de separació o divorci davant Notari, truca’ns i t’informarem.

Related Posts

Leave a comment