Scroll Top
Plaça General Prim, 2, 43001 Tarragona

LA MILLOR SOLUCIÓ PER A CADA CAS

Com a mercantilistes, defensem tant els consumidors com les empreses.

Als consumidors davant d’abusos de bancs, de les companyies elèctriques, de les asseguradores i de l’Administració, i a més, en tot allò que faci referència a l’adquisició de l’habitatge.

A les empreses els oferim un ampli assessorament envers: Constitució, Juntes de Societats, fusions i escissions, defensa dels Administradors, derivacions de responsabilitat d’Hisenda, Seguretat Social i Concursos de Creditors.
EXPOSI’NS el seu problema, permeti’ns que l’analitzem per poder OFERIR la MILLOR de les SOLUCIONS.

HERÈNCIES i SUCCESSIONS

El despatx Reverter Advocats ofereix assessorament rigorós i a mida del client en un àmbit on és molt important fer els deures quan toca per evitar conflictes innecessaris. Al voltant de figures legals com:

 

– El pacte successori. Una via que permet solucionar en vida els problemes successoris, anticipar-se als possibles conflictes entre pares i fills fixant una voluntat abans de la mort.

– El pacte successori mercantil. Quan una successió afecta societats i empreses és particularment important la seguretat jurídica, per això és clau anticipar com quedarà el relleu generacional.  

– Desheretament. En cas que aquesta sigui la voluntat, cal tenir en compte molts matisos, com el que es pot desheretar a un fill però no als nets si no hi ha una causa de desheretament concreta. 

– La quarta falcídia. Aquest supòsit especial protegeix el dret de l’hereu a mantenir almenys el 25% de l’herència total  davant d’un repartiment en llegats concrets dels diversos béns o capitals que conformen una herència. 

– La llegítima. Aquesta figura contempla allò mínim que els descendents, com a norma general, tenen dret a percebre dels seus pares. A Catalunya és una quarta part dividida per tots els legitimaris.

– Successió del cònjuge vidu. Cal tenir en compte que si hi ha una separació de fet en el moment de la mort es poden perdre els seus drets hereditaris. 

– Drets del cònjuge vidu en la successió intestada. Contempla la interrelació de drets entre els hereus i el cònjuge vidu. 

– Fills menors que són hereus perquè no s’ha fet testament. 

Contacta amb nosaltres

EMPRESA I LEGALITAT

 

Reverter Advocats ofereix serveis especialitzats en els diversos marcs legals que afecten al funcionament de les empreses, amb diverses modalitats d’assessorament i acompanyament a mida de les necessitats de cada societat mercantil. Alguns exemples d’aquestes necessitats són: 

– Dissolució societària. Es pot fer en positiu establint les pautes de conducta d’un liquidador que harmonitzi tot el procés, determinant els actius i els passius. Aquesta via és molt més convenient que la judicial, perquè no atura la producció, una mesura que impacta en els resultats i, per tant, en les opcions de venda.

– Preconcurs de creditors. És una eina que preventiva que permet salvar situacions de conflicte que massa sovint no s’activa a temps, però que pot ser molt eficaç.

– Acompanyament a juntes de socis per reforçar legalment la presa de decisions estratègiques.

– Constitució d’Unions Temporals d’Empreses i gestió legal.

– Aixecament del vel. Per identificar societats creades per defraudar a partir d’una altra. 

– Riscos per a l’administrador. Prevenció legal de les responsabilitats d’un administrador en l’exercici de les seves funcions.  

– Impugnació d’acords societaris. 

– Societats cooperatives. 

Contacta amb nosaltres

DRET BANCARI

 

El nostre despatx acumula una llarga trajectòria en la defensa de particulars i empreses davant dels denominats abusos bancaris, un fenomen que evoluciona al llarg dels anys però que malauradament no desapareix, tot i que les opcions de derrotar els bancs als tribunals són molt elevades. Actualment, els principals abusos amb els que treballem són: 

 

–  Abusos bancaris IRPH. 

    • Casos en els que els consumidors estan clarament desinformats quan adquireixen un habitatge directament al promotor. 
    • Casos en el que es passa d’un índex variable a un índex fix pervertint la voluntat del consumidor i perjudicant els seus interessos.  

– Banc Santander – Banc Popular. Reclamacions per la compra de productes financers híbrids (deute subordinat o altres), malgrat la sentència de 5 de maig de 2022. 

– Pòlisses d’assegurances induïdes en entorns bancaris. Són assegurances vinculades a l’habitatge amb condicions molt desfavorables per als clients. 

Contacta amb nosaltres

CIBERSEGURETAT

A la vista de la proliferació de la delinqüència digital, Reverter Advocats fa un pas al davant i s’especialitza en la lluita legal contra els ciberatacs que afecten tant a ciutadans com a empreses, sovint amb unes entitats bancàries que intenten eludir la seva responsabilitat. Les casuístiques són tan diverses com:

– Phising. Missatge al nostre telèfon en el que els delinqüents es fan passar per una entitat bancària i ens demanen les nostres claus d’accés per robar-nos els fons. 

– SIM phishing. Duplicat d’una targeta SIM per fer operacions bancàries des del telèfon mòbil de la víctima. 

– Spear phishing. Hackeig dels ordinadors d’una empresa, suplantació de la identitat d’un proveïdor i reclamar el pagament urgent d’una factura amb una quitança per quedar-se els diners.  

– Whaling. Fer xantatge a l’administrador d’una empresa perquè autoritzi operacions fraudulentes de gran envergadura. 

– Vishing. Missatges de veu falsificats que asseguren parlar en nom d’una administració demanant-nos les dades. 

– Pharming. Creació de pàgines web falses que simulen les d’una entitat bancària o les d’una empresa de comerç electrònic. 

 

Contacta amb nosaltres

DRET CIVIL

 

– Compliment contractual entre empreses.

– Drets de propietat intel·lectual i propietat industrial.

Contacta amb nosaltres