Scroll Top
Plaça General Prim, 2, 43001 Tarragona

LA MILLOR SOLUCIÓ PER A CADA CAS

Com a mercantilistes, defensem tant els consumidors com les empreses.

Als consumidors davant d’abusos de bancs, de les companyies elèctriques, de les asseguradores i de l’Administració, i a més, en tot allò que faci referència a l’adquisició de l’habitatge.

A les empreses els oferim un ampli assessorament envers: Constitució, Juntes de Societats, fusions i escissions, defensa dels Administradors, derivacions de responsabilitat d’Hisenda, Seguretat Social i Concursos de Creditors.
EXPOSI’NS el seu problema, permeti’ns que l’analitzem per poder OFERIR la MILLOR de les SOLUCIONS.

DRET BANCARI


Declaració de nul•litat de contractes bancaris per l’incompliment de les obligacions d’informació al client que imposa la Llei del mercat de valors (accions de Banco Popular, Participacions Preferents d’Eroski, Valores Santander, Quotes Participatives CAM,..) , en connexió amb normativa de protecció als consumidors i usuaris (cas de participacions preferents, obligacions subordinades …).
Declaració de nul•litat de contractes de permuta financera de tipus d’interès: SWAPS i productes financers anàlegs, per vici del consentiment i falta d’informació per part de les entitats financeres.
Declaració de nul•litat i reclamació de danys i perjudicis per la comercialització de productes amb vulneració de la normativa de la Llei de Mercat de Valors (productes de Lehman Brothers, participacions preferents de Landsbanki i altres bancs islandesos).
Declaració de nul•litat de les clàusules abusives en els productes substitutius oferts pels bancs que van comercialitzar instruments financers afectats per l’assumpte Madoff.
– En matèria de préstecs hipotecaris, impugnació per abusives de les clàusules límit o túnel.
Impugnació de les clàusules abusives dels préstecs hipotecaris en divisa o moneda estrangera o aplicació, si s’escau, de la clàusula “rebus sic stantibus” per corregir els desequilibris que aquests productes causen al consumidor.

Contacta amb nosaltres

DRET DE SUCCESSIONS


– Accions de reclamació i defensa de l’herència jacent.
– Accions de reclamació de llegats i de la quarta falcídia.
– Accions de reclamació de la quarta vidual i de la quarta trebel•liànica.
– Accions de reclamació de llegítima i del seu complement.
– Qualsevol altra acció de protecció dels drets hereditaris.

Contacta amb nosaltres

DRET MERCANTIL

Concursos de creditors voluntaris i necessaris. La nostra intervenció professional comprèn la presentació de la sol • licitud del concurs i l’assistència en totes i cadascuna de les fases. Hem de ressaltar la nostra intervenció en les negociacions amb els creditors i sobretot amb les entitats financeres, a efecte d’aconseguir el corresponent conveni de creditors que garanteixi la continuïtat empresarial, que és la fita que volem aconseguir amb la presentació del concurs.
Intervenció professional en defensa dels Administradors de la societat concursada en la peça sisena de qualificació del concurs.


DRET MERCANTIL – SOCIETARI

– Accions de reclamació i de defensa dels Administradors de societats mercantils, en els supòsits de responsabilitat per culpa (articles 238 i següents de la Llei de societats de capital), com per incompliment de les obligacions de sol • licitud de dissolució judicial o concurs, en els casos que siguin procedents (art. 367 de la Llei de societats de capital).
Procediments relatius a l’aplicació de l’article 348 bis de la Llei de societats de capital, relatius a l’exercici del dret de separació que s’atorga als socis en relació al no repartiment de dividends.
Impugnació d’acords socials.
– Exercici d’accions de dissolució de societats i reclamació de responsabilitat als liquidadors, si s’escau.


DRET MERCANTIL – CANVIARI

– Exercici d’accions vinculades a l’executivitat de la lletra de canvi, el pagaré i el xec.

Contacta amb nosaltres

DRET CIVIL


– Procediments judicials relatius a reclamacions de danys i perjudicis derivats d’incompliments contractuals.
– Accions per al reconeixement o negació de servituds.
– Acció de divisió de cosa comuna (situacions d’indivisió en béns immobles) i dissolució de comunitats de béns, en la seva condició d’ens sense personalitat jurídica però amb incidència amb el tràfic jurídic.
– Procediments vinculats als vicis de la construcció.
– Procediments relatius a la propietat horitzontal (comunitats de propietaris).

Contacta amb nosaltres

DRET PENAL

Ens dediquem exclusivament al Dret Penal Econòmic.

Els nostres advocats són especialistes i tenen una dilatada experiència en delictes societaris i experts en els delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.

Contacta amb nosaltres