Scroll Top
Plaça General Prim, 2, 43001 Tarragona

COMUNICAT INFORMATIU EN RELACIÓ A L’EXERCICI DE LA GUARDA PER PART DELS PROGENITORS SEPARATS I DIVORCIATS DURANT ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

D’acord amb l’Acord de la Junta de Jutges de família de Barcelona al que s’han adherit els Jutjats de Reus i Tarragona, entre altres. 

Estem davant d’una situació d’incertesa des de fa dues setmanes, que tal i com se’ns va comunicar a tota la societat el passat 25 de març de 2020, s’ha vist prorrogada dues setmanes més, degut a l’evolució del COVID-19 al país.

El passat 14 de març de 2020, es va declarar l’Estat d’Alarma i es va dictar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, fixant una sèrie de condicions que poden afectar el règim de guarda dels menors de progenitors separats i divorciats; per aquest motiu es van establir una sèrie d’acords per la Junta de Jutges de Família de Barcelona, fixant unes pautes que han de tenir en compte tots els progenitors, i que a continuació exposem per a poder resoldre qualsevol dubte que puguin tenir els pares separats o divorciats amb fills menors:

El règim de guarda ja sigui compartida o no, S’HA DE COMPLIR, el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’Estat d’Alarma, no legitima l’incompliment de resolucions judicials. No obstant, sempre tenint en compte salvaguardar la salut pública; és a dir, s’han de seguir les normes establertes per les autoritats governatives i sanitàries. Hem de distingir diversos casos:

  • Si algun dels progenitors presenta símptomes de contagi o ha donat positiu en el test del Covid-19: es recomana que els menors es quedin amb l’altre progenitor per evitar el contagi i en interès dels menors. AQUEST, SERIA UN POSSIBLE CAS DE SUSPENSIÓ PROVISIONAL DEL RÈGIM.
  • SUSPENSIÓ de les visites al Punt de Trobada Familiar.
  • Possibles suspensions temporals en casos que no hi ha contagi SI ESTEM DAVANT DE CASOS DE CONFLICTE: no és un incompliment injustificat que els menors estiguin amb el progenitor que es trobaven en el moment de declarar-se l’estat d’alarma, és a dir, el 14 de març, degut a què ens trobem amb una causa de força major i s’empara en raons públiques.

En cas de guarda exclusiva, es recomana que el menor estigui amb la persona que té concedida aquesta guarda exclusiva.

Tot això, sense perjudici de la posterior compensació, sempre que sigui justificada, i a falta d’acord, al progenitor que no ha pogut estar amb els menors durant l’Estat d’Alarma.

  • Si els progenitors es posen d’acord el règim es seguirà desenvolupant amb normalitat, sempre que sigui possible.
  • S’ha de mantenir el contacte amb el progenitor que no tingui la guarda si no és possible acomplir amb el règim. El contacte s’haurà de mantenir per mitjans telemàtics (Skype, facetime o vídeo trucades de whatsapp), sempre sense alterar les rutines o horaris dels menors.

Tots aquests punts han de ser tinguts en compte mentre duri l’Estat d’Alarma, el qual a dia d’avui desconeixem quan finalitzarà.

Sra. VANESSA CALDERÓ

Lletrada Responsable de l’Àrea de Dret de Família de REVERTER ADVOCATS

Related Posts

Leave a comment